Splošna določila

Prijavnica je hkrati pogodba med razstavljavcem, naročnikom razstavnega prostora in organizatorjem Zelenega sejma. Organizator sejma je Zeleni planet, Ježkova 4, 1000 Ljubljana. Izpolnjena in poslana elektronska prijavnica je osnova za izdajo predračuna. Cene, ki veljajo ob sodelovanju, so v celoti navedene na spletni strani www.zelenisejem.si

Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti in ostalih zadevah povezanih s sejmom.

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik izpolni in odda veljavno prijavnico preko spletne strani www.zelenisejem.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. 

Prijava na sejem

Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami in fizične osebe s prijavljenim ODD.

Razstavljavec se prijavi za sodelovanje s tem, da na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si izpolni elektronsko prijavo. Izpolnjena prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. 

Ob prijavi mora ponudnik navesti, koliko prodajnih mest potrebuje in sporočiti v kolikor ima kakšne posebne zahteve/potrebe. V kolikor ponudnik teh zahtev/potreb ne sporoči se upošteva, kot da posebnih zahtev/potreb nima in jih ne potrebuje.

Organizator zagotovi vsakemu sodelujočemu napeljavo elektrike do stojnice, če jo le ta potrebuje. Zato je pomembno, da ob izpolnitvi označi, da potrebuje elektriko za poslovanje na stojnici. 

Razstavljavec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas odprtja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden ves čas sejma.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljavca, kateri ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu.

Način plačila

Na podlagi prejete prijavnice bo organizator razstavljavcu izdal predračun, katerega mora razstavljavec v celoti poravnati v navedenem roku. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na sejmu. Zadnji rok za plačilo je 9.6.2022.

Predračuni bodo poslani po elektronski pošti, zato prosimo, da v prijavi obvezno navedete vaše točne podatke! Podatki za plačilo ter rok plačila bodo navedeni na predračunih. Račun se izda po zaključenem sejmu. 

Dodelitev razstavnega prostora

Stojnica meri 210 x 75 cm. Možen je najem cele stojnice, ali polovice stojnice po ceniku za standardne in gostinske stojnice. 

O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljavce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljavca. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljavčevega prostora, če je to v interesu sejma. Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma. 

Razporeditev stojnic prejme razstavljavec na dan sejma na info točki Zeleni sejem.

Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator. Razstavljavec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.

Ponudnik lahko prične z urejanjem razstavnega prostora v soboto, 11.6.2022 ob 7:30. Sejem se uradno začne ob 10:00. Razstavni prostor mora biti v celoti pripravljen 30 minut pred pričetkom.

Odpoved prijave in pogodbe

4.1. Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljavca

V primeru, da razstavljavec po sklenjeni pogodbi pisno odpove svojo udeležbo manj kot 7 dni pred dogodkom, organizator zadrži 100 % plačane prijavnine.

Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljavec organizatorju podati v pisni obliki. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi. Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih sejmov.

4.2. Odpoved sejma v primeru višje sile

Zeleni planet v primeru nenadne odpovedi sejma zaradi višje sile (nepričakovan dogodek, ki ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti, kot je npr. razglasitev epidemije), zagotovi prijavljenim razstavljavcem vračilo plačanih stroškov najema sejemskega razstavnega prostora po predračunu:

V tem primeru je razstavljavec upravičen do 100 % povračila prijavnine v roku 30 dni. 

Zeleni planet v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljavcu ne bo kril stroškov povezanih s pripravami razstavljavca na sejem, prav tako Zeleni planet ne bo razstavljavcu kril stroškov postavitve in opreme razstavnega prostora.

Razstavni prostor

Razstavljavec mora svoj razstavni prostor označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljavčevo dokumentacijo in opremo prostora.

Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Razstavljavec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven svojega razstavnega prostora le z dovoljenjem organizatorja. Razstavljavec lahko svoj promocijski material ponuja samo na svojem razstavnem prostoru.

V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov ni možen.

Razstavljavec je dolžan v času sejma odpadke s svojega razstavnega prostora sam odnesti do kontejnerjev za smeti, ki so namenjene temu.

Prodaja in opravljanje gostinske dejavnosti poteka le v času, ko je sejem uradno odprt za obiskovalce. 

Zavarovanje

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljavca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljavec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške. Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v času odprtja sejma in prevzema odgovornost za opremo in razstavne eksponate. Razstavljavec odgovarja za škodo, ki jo povzroči organizatorju ali tretji osebi on sam ali njegov izvajalec. 

Ljubljana, 3. 5. 2022