Ključne točke:

 • Rezervacija stojnice je veljavna s prejemom plačila predračuna.
 • ODPOVED 10 DNI ALI VEČ PRED SEJMOM: izvajalec vrne 100 % znesek in zadrži prijavnino.
 • ODPOVED MANJ KOT 10 DNI PRED SEJMOM: izvajalec vrne 70 % zneska in zadrži prijavnino.
 • ODPOVED MANJ KOT 3 DNI PRED SEJMOM: zvajalec zadrži 100 % znesek + prijavnino.
 • ODPOVED OB PRESTAVITVI SEJMA ZARADI SLABEGA VREMENA: V primeru, da se sejem zaradi slabega vremena prestavi na rezervni datum in razstavljalec odpove svojo udeležbo 10 dni ali več pred sejmom, izvajalec vrne 100 % + prijavnino. Če razstavljalec odpove svojo udeležbo med obema datumoma (odpadlim in rezervnim), izvajalec zadrži 100 % + prijavnino.
 • ODPOVED SEJMA: če rezervnega termina ni razpisanega na prijavnici in sejem odpade zaradi slabega vremena (obvestilo o odpovedi sejma prejme razstavljalec do srede pred sejmom), izvajalec zadrži 70 % vplačanega zneska.

  Splošna določila

Oddana prijavnica za Zeleni sejem je hkrati pogodba med razstavljalcem (naročnikom razstavnega prostora) in organizatorjem Zelenega sejma. Organizator sejma je zavod Zeleni planet, Ježkova 4, 1000 Ljubljana. Izpolnjena in poslana spletna prijavnica je osnova za rezervacijo stojnice, ki je veljavna šele po plačanem predračunu. Cene, ki veljajo ob sodelovanju, so v celoti navedene na spletni strani.

Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljalcem in organizatorjem sejma ter določajo sodelovanje, medsebojne finančne obveznosti in ostale zadeve, povezane s sejmom.

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik izpolni in odda veljavno spletno prijavnico preko spletne strani www.zelenisejem.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb – ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo tudi spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. 

Prijava na sejem

Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja ter storitvena podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami in fizične osebe s prijavljenim ODD.

Razstavljalec se prijavi za sodelovanje tako, da na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si izpolni spletno prijavo. Izpolnjena prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. Rezervacija stojnice je veljavna šele po plačanem predračunu, ki je ustvarjen na podlagi poslane spletne prijave.

Ob prijavi mora naročnik sporočiti, ali ima kakšne posebne zahteve/potrebe. Če naročnik teh zahtev/potreb ne sporoči, se upošteva, kot da posebnih zahtev/potreb nima.

Organizator zagotovi elektriko do stojnice vsakemu razstavljalcu, ki je ob prijavi označil, da jo potrebuje. Razstavljalec za elektriko doplača 30 €, če je to navedeno v prijavnici, kar je navedeno tudi na predračunu.

Razstavljalec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas trajanja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden ves čas sejma. Razstavljalec ne sme predčasno pospraviti stojnice in zapustiti sejma, saj velja skupinski duh za vse. Izjema je višja sila.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljalca, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu. Zeleni sejem je namenjen promociji in prodaji naravnih, trajnostnih, rastlinskih in ostalih človeku, naravi in živalim prijaznih izdelkov. Na sejmu se ne smejo razstavljati izdelki živalskega izvora, izjema je prodaja medu, čebeljih izdelkov in volnenih izdelkov.

Kaj vsebuje plačilo?

Cena za najem razstavnega prostora in stojnice na sejmu je 120,00 €.

Če ni drugače navedeno na prijavnici, ob prijavi razstavljalec plača tudi registracijo, ki znaša 30,00 €. Registracija vključuje prijavnino, predstavitev razstavljalca na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si in predstavitev vsakega razstavljalca na spletni strani, družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Če zneska registracije na prijavnici ni, potem razstavljalec plača le najem stojnice.

Cena za najem električnega priključka pri stojnici je 30,00 € (če je ponujena ta možnost na prijavnici).

Način plačila

Na podlagi prejete spletne prijavnice bo organizator pozval sodelujočega k vplačilu najema stojnice s predračunom. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na sejmu in šele plačilo predračuna se smatra kot rezervacija stojnice. Zadnji rok za plačilo je objavljen na predračunu.

Računi bodo po sejmu poslani po e-mailu.

Dodelitev razstavnega prostora

Stojnica meri okvirno 230 x 100 cm. Možen je najem cele stojnice, ali polovice stojnice (če je to navedeno na prijavnici) po ceniku, ki je objavljen na www.zelenisejem.si.

O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljalce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljalca. Razstavljalec lahko izrazi željo, kje bi želel, da stoji njegova stojnica glede na njegov razstavni program ali zdravstvene potrebe. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljalčevega prostora, če je to v interesu sejma. Na sejmu lahko sodelujejo razstavljalci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma. Sejem je prodajne narave.

Razporeditev stojnic prejme razstavljalec po e-mailu nekaj dni pred sejmom.

Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator. Razstavljalcu pripada le prostor, ki ga nudi stojnica, po predhodnem dogovoru z organizatorjem pa se mu omogoči prostor še okoli. Razstavljalec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.

Razstavljalec lahko prične z urejanjem razstavnega prostora na dan sejma zjutraj (točna navodila za razstavljanje dobijo razstavljalci nekaj dni pred dogodkom na e-mail). Razstavni prostor mora biti v celoti pripravljen 30 minut pred pričetkom sejma.

Odpoved prijave in odstop od pogodbe

Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljalca

 1. ODPOVED 10 DNI ALI VEČ PRED SEJMOM: V primeru, da razstavljalec po e-mailu odpove svojo udeležbo 10 dni ali več pred sejmom, mu organizator vrne 100 % znesek in zadrži prijavnino.
 2. ODPOVED MANJ KOT 10 DNI PRED SEJMOM: V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo manj kot 10 dni pred sejmom, mu izvajalec vrne 70 % zneska in zadrži prijavnino.
 3. ODPOVED MANJ KOT 3 DNI PRED SEJMOM: V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo manj kot 3 dni pred začetkom sejma, izvajalec zadrži vplačani 100 % znesek + prijavnino.
 4. ODPOVED OB PRESTAVITVI SEJMA ZARADI SLABEGA VREMENA: V primeru, da se sejem zaradi slabega vremena prestavi na rezervni datum in razstavljalec odpove svojo udeležbo 10 dni ali več pred sejmom, mu organizator vrne 100 % znesek in zadrži prijavnino. V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo med obema datumoma (odpadlim in rezervnim), izvajalec zadrži 100 % znesek in zadrži prijavnino.
 5. ODPOVED SEJMA: V primeru, da rezervnega termina ni razpisanega na prijavnici in sejem odpade zaradi neprimernega vremena (obvestilo o odpovedi sejma prejme razstavljalec do srede pred sejmom), izvajalec zadrži 70 % vplačanega zneska.

Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljalec organizatorju podati v pisni obliki, po elektronski pošti. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi. Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljalca odprte terjatve s prejšnjih sejmov.

Odpoved sejma v primeru višje sile

Organizator za Zeleni sejem navadno zagotovi 2 datuma, če ta poteka zunaj. Za božične Zelene sejme, sejme v nakupovalnih centrih in drugih notranjih prostorih rezervnih datumov ni. Rezervni datum se uporabi v primeru, da je na dan prvotnega Zelenega sejma napovedano slabo vreme. Odločitev o prestavitvi datuma bo organizator pravočasno sporočil vsem razstavljalcem, do torka pred sejmom.

Organizator sejma v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile (slabo vreme,…), zagotovi razstavljalcem vračilo denarja 70 %, ostalo pa zadrži zaradi kritja že nastalih stroškov z organizacijo.

Razstavni prostor

Razstavljalec mora svojo stojnico označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljalčevo dokumentacijo in opremo prostora.

Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Razstavljalec ne sme v leseno stojnico zabijati žebljev in jo mora vrniti nepoškodovano. Če jo poškoduje, razstavljalec krije škodo, ki jo oceni podjetje, ki je priskrbelo stojnice.

Razstavljalec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven stojnice le z dovoljenjem organizatorja, brez dovoljenja pa so dovoljene uporabe pingvinov. Razstavljalec lahko svoj promocijski material ponuja samo na stojnici ali pred njo ali ob njej, če je prostor in s tem ne moti drugih razstavljalcev.

V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov z avtomobili ni možen.

Razstavljalec je dolžan v času sejma odpadke s svojega razstavnega prostora sam odnesti do zabojnikov za smeti.

Zavarovanje

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljalca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljalec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške.

V primeru spora

Je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 8. julij 2024