Splošna določila

Prijavnica je hkrati pogodba med razstavljalcem, naročnikom razstavnega prostora in organizatorjem Zelenega sejma. Organizator sejma je Zavod Zeleni planet, Ježkova 4, 1000 Ljubljana. Izpolnjena in poslana elektronska prijavnica je osnova za rezervacijo stojnice, ki pa je veljavna šele po prejemu vplačila na TRR zavoda Zeleni planet. Cene, ki veljajo ob sodelovanju, so v celoti navedene na spletni strani www.zelenisejem.si

Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljalcem in organizatorjem sejma glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti in ostalih zadevah povezanih s sejmom.

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik izpolni in odda veljavno prijavnico preko spletne strani www.zelenisejem.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. 

Prijava na sejem

Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja ter storitvena podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami in fizične osebe s prijavljenim ODD.

Razstavljalec se prijavi za sodelovanje s tem, da na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si izpolni elektronsko prijavo. Izpolnjena prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. Rezervacija stojnice je veljavna šele po vplačilu cene najema stojnice.

Ob prijavi mora ponudnik navesti, koliko prodajnih mest potrebuje in sporočiti v kolikor ima kakšne posebne zahteve/potrebe. V kolikor ponudnik teh zahtev/potreb ne sporoči se upošteva, kot da posebnih zahtev/potreb nima in jih ne potrebuje.

Organizator zagotovi vsakemu sodelujočemu napeljavo elektrike do stojnice, če jo le ta potrebuje. Zato je pomembno, da ob izpolnitvi označi, da potrebuje elektriko za poslovanje na stojnici. 

Razstavljalec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas odprtja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden ves čas sejma. Razstavljalec ne sme predčasno pospraviti stojnice in zapustiti sejma, saj velja skupinski duh.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljalca, kateri ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu.

Način plačila

Na podlagi prejete prijavnice bo organizator pozval sodelujočega k vplačilu najema stojnice. Le to je pogoj za sodelovanje na sejmu. Zadnji rok za plačilo je 27.4. 2023.

Računi bodo po plačilu poslani po elektronski pošti, zato prosimo, da v prijavi obvezno navedete vaše točne podatke!

Dodelitev razstavnega prostora

Stojnica meri 210 x 75 cm. Možen je najem cele stojnice, ali polovice stojnice po ceniku za standardne stojnice.

O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljalce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljalca. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljalčevega prostora, če je to v interesu sejma. Na sejmu lahko sodelujejo razstavljalci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma. 

Razporeditev stojnic prejme razstavljalec po elektronski pošti nekaj dni pred sejmom.

Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator. Razstavljalec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.

Ponudnik lahko prične z urejanjem razstavnega prostora v soboto, 13.5.2023 zjutraj (točna navodila o prihodu in dostavi sledijo. Sejem se uradno začne ob 11:00. Razstavni prostor mora biti v celoti pripravljen 30 minut pred pričetkom.

Odpoved prijave in pogodbe

Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljalca

V primeru, da razstavljalec po sklenjeni pogodbi pisno odpove svojo udeležbo do 1. 5. 2023, mu izvajalec vrne 100 % znesek. V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo po 1. 5. 2023, mu izvajalec vrne 70 % vplačanega zneska.

Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljalec organizatorju podati v pisni obliki, po elektronski pošti. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi. Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljalca odprte terjatve od prejšnjih sejmov.

Odpoved sejma v primeru višje sile

Zavod Zeleni planet v primeru nenadne odpovedi sejma zaradi višje sile (nepričakovan dogodek, ki ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti, kot je npr. razglasitev epidemije), zagotovi prijavljenim razstavljalcem vračilo plačanih stroškov najema sejemskega razstavnega prostora.

V tem primeru je razstavljalec upravičen do 100 % povračila prijavnine v roku 30 dni. 

Zavod Zeleni planet v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljalcu ne bo kril stroškov povezanih s pripravami razstavljalca na sejem, prav tako Zavod Zeleni planet ne bo razstavljalcu kril stroškov postavitve in opreme razstavnega prostora.

Odpoved zaradi slabega vremena

V primeru napovedi dežja, organizator odpove sejem na dan 13. 5. 2023 in ga izvede 20. 5. 2023. O prestavitvi sejma pravočasno obvesti vse razstavljalce. Prosimo, da si razstavljalci rezervirajo oba datuma.

Razstavni prostor

Razstavljalec mora svoj razstavni prostor označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljalčevo dokumentacijo in opremo prostora.

Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Razstavljalec ne sme v leseno stojnico zabijati žebljev in jo mora vrniti nepoškodovano. V kolikor jo poškoduje, razstavljalec krije škodo, ki jo oceni podjetje, ki je priskrbelo stojnice.

Razstavljalec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven svojega razstavnega prostora le z dovoljenjem organizatorja. Razstavljalec lahko svoj promocijski material ponuja samo na svojem razstavnem prostoru, razen, če je dokupil možnost deljenja letakov po sejemskem prizorišču.

V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov ni možen.

Razstavljalec je dolžan v času sejma odpadke s svojega razstavnega prostora sam odnesti do kontejnerjev za smeti, ki so namenjene temu.

Prodaja in opravljanje gostinske dejavnosti poteka le v času, ko je sejem uradno odprt za obiskovalce. 

Zavarovanje

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljavca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljalec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške. Razstavljalec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v času odprtja sejma in prevzema odgovornost za opremo in razstavne eksponate. Razstavljalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči organizatorju ali tretji osebi on sam ali njegov izvajalec. 

Ljubljana, 6. 3. 2023