Splošna določila

Oddana prijavnica za Zeleni sejem je hkrati pogodba med razstavljalcem (naročnikom razstavnega prostora) in organizatorjem Zelenega sejma. Organizator sejma je zavod Zeleni planet, Ježkova 4, 1000 Ljubljana. Izpolnjena in poslana spletna prijavnica je osnova za rezervacijo stojnice, ki je veljavna šele po plačanem predračunu. Cene, ki veljajo ob sodelovanju, so v celoti navedene na spletni strani.

Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljalcem in organizatorjem sejma ter določajo sodelovanje, medsebojne finančne obveznosti in ostale zadeve, povezane s sejmom.

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik izpolni in odda veljavno spletno prijavnico preko spletne strani www.zelenisejem.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, a mora o tem obvestiti naročnika. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo tudi spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. 

Prijava na sejem

Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja ter storitvena podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami in fizične osebe s prijavljenim ODD.

Razstavljalec se prijavi za sodelovanje tako, da na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si izpolni spletno prijavo. Izpolnjena prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. Rezervacija stojnice je veljavna šele po plačanem predračunu, ki je ustvarjen na podlagi poslane spletne prijave.

Ob prijavi mora naročnik sporočiti, ali ima kakšne posebne zahteve/potrebe. Če naročnik teh zahtev/potreb ne sporoči, se upošteva, kot da posebnih zahtev/potreb nima.

Organizator zagotovi elektriko do stojnice vsakemu razstavljalcu, ki je ob prijavi označil, da jo potrebuje.

Razstavljalec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas trajanja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden ves čas sejma. Razstavljalec ne sme predčasno pospraviti stojnice in zapustiti sejma, saj velja skupinski duh za vse. Izjema je višja sila.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljalca, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu. Zeleni sejem je namenjen promociji in prodaji naravnih, trajnostnih, rastlinskih in ostalih človeku, naravi in živalim prijaznih izdelkov. Na sejmu se ne smejo razstavljati izdelki živalskega izvora, izjema je prodaja medu, čebeljih izdelkov in volnenih izdelkov.

Kaj vsebuje plačilo?

Cena za najem razstavnega prostora in stojnice na sejmu je 120,00 €.

Ob prijavi razstavljalec plača tudi registracijo, ki znaša 30,00 €. Registracija vključuje prijavnino, predstavitev razstavljalca na spletni strani organizatorja www.zelenisejem.si in sponzorirano predstavitev vsakega razstavljalca na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Cena za najem polovice stojnice na sejmu je 60,00 €.

Cena za najem razstavnega prostora brez stojnice (deljenje letakov) je 60,00 €.

Cena za najem električnega priključka pri stojnici je 30,00 €.

Način plačila

Na podlagi prejete spletne prijavnice bo organizator pozval sodelujočega k vplačilu najema stojnice s predračunom. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na sejmu. Zadnji rok za plačilo je objavljen ob spletni prijavnici in na predračunu.

Računi bodo po sejmu poslani po e-mailu, zato prosimo, da v prijavi obvezno navedete pravilni e-mail.

Dodelitev razstavnega prostora

Stojnica meri 180 x 75 cm. Možen je najem cele stojnice, ali polovice stojnice po ceniku, ki je objavljen na www.zelenisejem.si. Na sejmu je možno sodelovati tudi brez stojnice, in sicer tako, da razstavljalec deli med obiskovalce letake.

O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljalce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljalca. Razstavljalec lahko izrazi željo, kje bi želel, da stoji njegova stojnica glede na njegov razstavni program ali zdravstvene potrebe. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljalčevega prostora, če je to v interesu sejma. Na sejmu lahko sodelujejo razstavljalci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma. Sejem je prodajne narave.

Razporeditev stojnic prejme razstavljalec po e-mailu nekaj dni pred sejmom.

Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator. Razstavljalcu pripada le prostor, ki ga nudi stojnica, po predhodnem dogovoru z organizatorjem pa se mu omogoči prostor še okoli. Razstavljalec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.

Razstavljalec lahko prične z urejanjem razstavnega prostora v soboto, 23 .9. 2023 zjutraj (točna navodila za razstavljanje dobijo razstavljalci do 15. 9. 2023 na e-mail) in v soboto, 7. 10. 2023 v Mariboru (navodila dobijo mariborski razstavljalci do 28. 9. 2023 na e-mail). Sejem se začne ob 10:00. Razstavni prostor mora biti v celoti pripravljen 30 minut pred pričetkom, razstavljalci pa morajo umakniti svoja vozila z ulice Breg in s Trga svobode najkasneje do 9.00.

Odpoved prijave in odstop od pogodbe

Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljalca

V primeru, da razstavljalec (že po plačanem predračunu) po e-mailu odpove svojo udeležbo 10 dni ali več pred sejmom, mu organizator vrne 100 % znesek in zadrži prijavnino.

V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo manj kot 10 dni pred sejmom, mu izvajalec vrne 70 % zneska in zadrži prijavnino.

V primeru, da se sejem zaradi slabega vremena prestavi na rezervni datum in razstavljalec (že po plačanem predračunu) po e-mailu odpove svojo udeležbo 10 dni ali več pred sejmom, mu organizator vrne 100 % znesek in zadrži prijavnino. V primeru, da razstavljalec odpove svojo udeležbo med obema datumoma (odpadlim in rezervnim), mu izvajalec vrne 70 % zneska in zadrži prijavnino.

Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljalec organizatorju podati v pisni obliki, po elektronski pošti. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi. Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljalca odprte terjatve s prejšnjih sejmov.

Odpoved sejma v primeru višje sile

Organizator za Zeleni sejem zagotovi 2 datuma, in sicer 23. 9. 2023 in rezervni datum 30. 9. 2023 za Ljubljano ter za Maribor datum 7. 10. 2023 in rezervni datum 14. 10. 2023. Rezervni datum se uporabi v primeru, da je na dan 23. 9. 2023 ali 7. 10. 2023 napovedano slabo vreme. Odločitev o prestavitvi datuma bo organizator pravočasno sporočil vsem razstavljalcem.

Organizator sejma v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile (slabo vreme,…), zagotovi razstavljalcem vračilo denarja, prijavnino pa zadrži zaradi kritja svojih stroškov.

V tem primeru je razstavljalec upravičen do 100 % povračila prijavnine v roku 30 dni. 

Razstavni prostor

Razstavljalec mora svojo stojnico označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljalčevo dokumentacijo in opremo prostora.

Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Razstavljalec ne sme v leseno stojnico zabijati žebljev in jo mora vrniti nepoškodovano. Če jo poškoduje, razstavljalec krije škodo, ki jo oceni podjetje, ki je priskrbelo stojnice.

Razstavljalec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven stojnice le z dovoljenjem organizatorja. Razstavljalec lahko svoj promocijski material ponuja samo na stojnici, razen, če je dokupil možnost deljenja letakov po sejemskem prizorišču.

V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov ni možen.

Razstavljalec je dolžan v času sejma odpadke s svojega razstavnega prostora sam odnesti do zabojnikov za smeti.

Zavarovanje

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljalca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljalec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške.

V primeru spora

Je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24. 6. 2023